【EVENTS】 [10 ม.ค. - 7 ก.พ. 67] Cake World Event

11/01/2024

 

กิจกรรม Cake World Event ล่ามอนสเตอร์ เก็บสะสมเค้กแสนอร่อย แลกรับของรางวัลมากมาย
ตั้งแต่วันนี้ - 7 ก.พ. 67 เท่านั้น!

 

 

ระยะเวลากิจกรรม

 

 • เริ่มกิจกรรม : 10 มกราคม 2567 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์
 • สิ้นสุดกิจกรรม : 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.59 น.

 

 

เงื่อนไขการเข้าเล่นดันเจี้ยน

 

 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Cake World Event ได้โดยการกดที่ไอคอนกิจกรรม Cake World
 • ตัวละครต้องมีเลเวล 60 ขึ้นไป
 • ใช้ตั๋ว [Event] Cake World Ticket ในการเข้า 1 ใบ
  (มีอายุการใช้งาน 30 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาตัวละครจะถูกพาออกจากดันเจี้ยนโดยอัตโนมัติ)
 • ตั๋วดันเจี้ยน สามารถหาได้จากการช่องทางต่อไปนี้
  - ออนไลน์ภายในเกมครบ 1 ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมง
  - ใช้ Cake World's Limited Cake แลกที่ NPC New Year's Acong
  - สามารถซื้อได้จาก Item Mall ในราคา 100 GC คลิกที่นี่
 • Main Event จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 Event ได้แก่
  - ออนไลน์สะสมรับของรางวัล
  - ได้รับไอเทมจากการล่ามอนสเตอร์
  - แลกไอเทมกิจกรรมด้วย Cake World's Limited Cake
 •  หมายเหตุ 
   - สามารถแลกไอเทมได้ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 

   - ไอเทม และ NPC กิจกรรมจะถูกลบในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 
   - ไอเทมที่ทำการลบ [Event] Cake World Ticket และ Cake World's Limited Cake 

 

 

ไอเทมต่างๆ ที่มีโอกาสได้รับภายในกิจกรรม

 

รายการไอเทมที่มีโอกาสได้รับในกิจกรรม
หมายเหตุ: ไอเทมจะถูกลบวันที่ 21 ก.พ. 67 เวลา 8.59 น.

[Event] Cake World Ticket
บัตรเข้าดันเจี้ยน Event

แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's Limited Cake
ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนไอเทมกิจกรรม

แลกเปลี่ยนไม่ได้

[Event] Cake World Ticket
บัตรเข้าดันเจี้ยน Event

แลกเปลี่ยนไม่ได้

 

 


 

 

Event 1 : ออนไลน์สะสมรับของรางวัล

 

 

ของรางวัลเมื่อออนไลน์ครบตามเวลาที่กำหนด

ออนไลน์ครบ 1 ชั่วโมง
[Event] Cake World Ticket 
บัตรเข้าดันเจี้ยน Event
จำนวน : 1 ea

แลกเปลี่ยนไม่ได้

ออนไลน์ครบ 2 ชั่วโมง
Cake World's Limited Cake
ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนไอเทมกิจกรรม
จำนวน : 200 ea

แลกเปลี่ยนไม่ได้

ออนไลน์ครบ 3 ชั่วโมง
[Event] Cake World Ticket
บัตรเข้าดันเจี้ยน Event
จำนวน : 1 ea

แลกเปลี่ยนไม่ได้

ออนไลน์ครบ 4 ชั่วโมง
Growth Vial
จำนวน : 5 ea

แลกเปลี่ยนไม่ได้

 

 


 

 

Event 2 : ล่ามอนสเตอร์ภายในดันเจี้ยน Cake World

 

เมื่อทำการกำจัดมอนสเตอร์ในดันเจี้ยนมีโอกาสได้รับ ไอเทม Cake World's Limited Cake สำหรับนำ
มาสะสมเพื่อแลกรับของรางวัล

 

 


ภาพภายในดันเจี้ยน

 


ภาพภายในดันเจี้ยน

 

 

Group Item Drop (ตามเลเวลตัวละคร)

เลเวล 1 - 100

เลเวล 101 - 130
Atantis Copper Coin
(7.00%, [1] ~[2))
Atlantis Silver Coin
(14.00%,[1]~[2])
Atantis Silver Coin
(7.00%, [1]~[2)
Lucky Chain Letter
(2.00%, [1]~[1])
Lucky Chain Letter
(3.00%, [1]~[1)
Freezing Equipment Box
(15.00%, [1]~[1])
Freezing Equipment Box
(18.00%, [1]~[1))
Divine Equipment Box
(12.00%, [1]~[1])
Divine Equipment Box
(7.00] %, [1]~[1)
Phoenix's Equipment Box
(3.00%, [1]~[1])
Phoenix's Equipment Box
(1.00) %, [1]~[1)
Quest EXP 2x License (1 day/No Trade)
(1.00%, [1]~[1])
Quest EXP 2x License
(1 day/No Trade) (11.00]%, [1]~1)
Blessed Ambrosia (No Trade)
(26.50%, [1]~1)
Blessed Ambrosia
(No Trade) (33.00%, [1]~[1)
Water of Life(No Trade)
(26.50%, [1]~[1)
Water of Life(No Trade)
(33.00%, [1]~[1)
เลเวล 131 - 160 เลเวล 161 - 170
Atantis Silver Coin
([15.00]%, [1]~[2])
Atlantis Gold Coin
([7.00]%, [1]~[1])
Atlantis Gold Coin
([5.00] %, [1] ~[1])
Divine Equipment Box
([14.00]%, [1]~[1])
Lucky Chain Letter
([2.00]%, [1]~[1)
Phoenix's Equipment Box
([7.00]%, [1]~[1])
Freezing Equipment Box
([10.00] %, [1]~[1)
Pegasus Equipment Box
([6.00]%, [1]~[1])
Divine Equipment Box
([12.00] %, [11~[1)
Dark Pegasus Equipment Box
([4.00] %, [1]~[1])
Phoenix's Equipment Box
((3.00] %, 1 ~[1)
Judgment Equipment Box
([4.00]%, [1]~[1])
Dragon God's Equipment Box
(3.001%, T11~[11)
Quest EXP 2x License
(1 day/No Trade) (T2.001 %, [11~[1)
Quest EXP 2x License
(1 day/No Trade) ([1.00] %, [1]~[1)
Lucky Chain Letter
([1.00]%, [1]~[1])
Water of Life(No Trade)
(23.00 %, [1]~[1])
Blessed Ambrosia (No Trade)
([23.00]%, [1]~[1)
Blessed Ambrosia (No Trade)
([23.50]%, 1~[11)
Water of Life(No Trade)
([32.00]%, [1]~[1])
เลเวล 171 - 200
Atantis Gold Coin (14.00%, [1]~[1])
Atantis Platinum Coin (1.00%, [1]~[1])
Divine Equipment Box (21.00%, [1]~[1])
Phoenix's Equipment Box (10.00%, [1]~[1])
Pegasus Equipment Box (6.00%, [1]~[1])
Dark Pegasus Equipment Box (4.00%, [1]~[1])
Judgment Equipment Box (3.00 %, [1] ~[1)
Twilight Equipment Box (1.00%, [1]~[1])
Abyssal Equipment Box (1.00%, [1]~[1])
Lucky Chain Letter (1.00%, [1]~[1]
Quest EXP 2x License (1 day/No Trade) (1.00%, [1]~[1])
Star Stone: Gold Ram [I] (0.50%, [1]~[1])
Star Stone: Gold Eagle [I] (0.50%, [1]~[1])
Oriharukon (10.01%, [1~[1)
Lucky Enhance Stone (0.50%, [1]~[1])
water of Life(No Trade) (26.00%,[1]~[1)

 

 

 


 

 

Event 3 : แลกเปลี่ยนไอเทมกับ New Year's Acong

 

ผู้เล่นสามารถนำไอเทม Cake World's Limited Cake ที่ได้รับจากมอนสเตอร์ในดันเจี้ยน 
Cake World มาแลกรับไอเทม ได้ที่ NPC New Year's Acong บริเวณ ลานน้ำพุ Rome

 


NPC New Year's Acong

 

รายละเอียดไอเทมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ที่ NPC New Year's Acong

ไอเทม

เงื่อนไขการแลก

[Event] Cake World Ticket
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake :
24 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : 2 ครั้ง / วัน 
รีเซ็ตทุกวันเวลา 04.00 น. 

Funny's Doll Mask
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake :
1,000 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : ไม่จำกัด

Funny's Doll Costume
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake :
1,000 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : ไม่จำกัด

Funny's Decoration
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake :
1,000 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : ไม่จำกัด

Funny's Gift Box
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake :
1,000 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : ไม่จำกัด

Title:Happy New Year 2024
Attack Power : 24%
Physical Defense : 24%
Multi Hit Rate : 24
Activepower : 24

Speed : 24%
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake :
 500 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : ไม่จำกัด

Title:Ruler of Cake World
Atk+22% Def+22%

Multi-Hit Rate +22%
Action+22 MoveSpeed+22
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake :
 500 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : ไม่จำกัด

WHITE Package (7 Days)
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake :
1,500 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : 2 ครั้ง
ตลอดกิจกรรม

Neo ACA-II Search Robot
License (30 Days)

แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake :
2,000 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : 1 ครั้ง
ตลอดกิจกรรม

Goddess Accessory
Selection Box
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake :
2,000 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : 4 ครั้ง
ตลอดกิจกรรม

Mercenary +1 Level Up Ticket
[1~160 Lv](Event)
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake :
500 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : 10 ครั้ง
ตลอดกิจกรรม

Mercenary +1 Level Up Ticket
[1~170 Lv](Event)
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake :
500 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : 5 ครั้ง
ตลอดกิจกรรม

Mercenary +1 Level Up Ticket
[1~180 Lv](Event)
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake :
1,000 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : 3 ครั้ง
ตลอดกิจกรรม

60kG Barbell
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake :
1,000 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : ไม่จำกัด

Blessing License
(1 Day/Event)
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake :
200 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : 7 ครั้ง
ตลอดกิจกรรม

EXP Concentration License
(1 Hr)
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake :
100 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : 20 ครั้ง
ตลอดกิจกรรม

Enchant Stone [VI]
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake :
50 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : 50 ครั้ง
ตลอดกิจกรรม

Mercenary Skin
Enhancement Stone
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake :
100 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : 100 ครั้ง
ตลอดกิจกรรม

Atlas Outfit Stone (Event)
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake :
50 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : 50 ครั้ง
ตลอดกิจกรรม

Orb of Supremacy
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake : 500 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : 5 ครั้ง
ตลอดกิจกรรม

Auto-Battle Upgrade
License
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake : 200 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : 5 ครั้ง / วัน 
รีเซ็ตทุกวันเวลา 04.00 น. 

VIP Looks
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake : 1,000 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : ไม่จำกัด

VIP Style
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake : 1,000 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : ไม่จำกัด

VIP's Gondola
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake : 1,000 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : ไม่จำกัด

Reminiscent Sunny
Bouquet
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake : 1,000 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : ไม่จำกัด

Shark Hood
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake : 1,500 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : ไม่จำกัด

Shark Onesie
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake : 1,500 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : ไม่จำกัด

Grumpy Octopus Chibi
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake : 1,500 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : ไม่จำกัด

Eve's Night Hat
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake : 1,500 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : ไม่จำกัด

Eve's Night Outfit
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake : 1,500 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : ไม่จำกัด

Silent Night Jingle Bells
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake : 1,500 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : ไม่จำกัด

Silent Night Wreath
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Cake World's
Limited Cake : 1,500 ea
จำนวนครั้งที่แลกได้ : ไม่จำกัด

 

 
 

 

ช่องทาง Official